مبارزه با رشوه خواری

ISO 37001 سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری

 

توجه سازمانها و در راس آنها دولتمردان به نیازهای نسل حاضر و نسل آتی همواره الزام حرکت به سوی توسعه پایدار را قطعی می نماید. به منظور ایجاد شرایط توسعه پایدار توجه به برخی موضوعات که در کنفرانسهای بین المللی نیز نسبت به رعایت آن تاکید فراوان شده است لازم الاجرا می باشد بعنوان نمونه می توان به موضوعاتی از قبیل الزامات حقوق بشر، فقرزدایی، دوری از جنگ، مبارزه با رشوه و فساد، حقوق مساوات و … اشاره نمود .
بی شک یکی از چالش های بزرگ در جهت توسعه پایدار و توسعه بین المللی مبارزه با رشوه و رشوه خواری می باشد که آثار آن در امور اقتصادی، امکانات و زیرساخت‌ها، فرهنگ، کیفیت، ایمنی، بهداشت و سایر موضوعات، مخرب باشد. مقابله با معضل رشوه خواری همواره در بسیاری از سازمانها و در راس آنها کشورها مورد توجه واقع شده است چرا که اجرای مناسب مدیریت ضد رشوه سبب کاهش هزینه های زندگی، تقویت اقتصاد و احساس خوشنودی از نتایج عملکردها خواهد شد .

استاندارد ISO 37001 در زمینه مدیریت ضد رشوه تعریف شده است تا به سازمان های کوچک و بزرگ در بخش های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف برای ممانعت از رشوه خواری کمک کرده و فرهنگ کسب و کار اخلاقی را ارتقا بخشد این استاندارد مقیاس ها و کنترل های ضد رشوه را تعیین کرده و شامل موارد زیر است:

• پذیرش و ایجاد ارتباط با خط مشی ضد رشوه و ضمانت در حوزه مسئولیت پذیری از سوی مدیران و سایر مسئولین مرتبط
• توجه به الزامات مرتیط با آموزش کارکنان
• ارزیابی های ریسک رشوه به صورت ادواری و اعمال کنترل های مالی برای کاهش ریسک رشوه
• اقدامات مرتبط با کارکنان به منظور پیشگیری از رشوه
• کسب اطمینان و کنترل امور مرتبط با هدایا، ضیافت ها، اهدای مالی و …..
• اجرای کنترل های غیرمالی بر سایر فرایندها از قبیل خرید و بازرگانی
• تهیه مکانیزمهای گزارش دهی محرمانه و تعیین فرایندی برای تحقیق و مقابله با موارد بالقوه رشوه خواری

 

برخی از مزایای بکارگیری الزامات ISO 37001 :

• الزام تعهد در عالی ترین سطوح سازمان به مبارزه با رشوه و رشوه خواری
• اجرای دستورالعمل های مقابله با رشوه و راهکارهای نظارتی
• افزایش اعتماد مشتریان به سازمان و باور به عدم وجود هر گونه تبعیض مالی و غیر مالی
• گزارش دهی محرمانه و پایدار

استاندارد ISO 37001 با عنوان سیستم های مدیریت مبارزه رشوه، به سازمانها، سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان کمک خواهد کرد تا اقدامات موثر جلوگیری و مبارزه با رشوه خواری را اجرایی نمایند و فرهنگ، اعتماد سازی، صداقت، شفافیت و امانت داری را نهادینه نمایند. بطوریکه با ارایه ابزارها و روشها می تواند سبب کاهش قابل توجه این ریسک شود و سازمانها خواهند توانست در صورت بروز آن اقدامات موثری انجام دهند.
شرکت DQS همواره افتخار دارد تا در خصوص آموزش و ارزیابی سازمانهایی که مشتاق به بکارگیری و اجرای الزامات ISO 37001 دارند همکاری نماید.