ISO 22000

ISO 22000: مدیریت کیفیت برای ایمنی مواد غذایی

 

اهمیت

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ ، استانداردی است که در سطح جهان متداول بوده و استانداری فرآیند محور در ایمنی مواد غذایی محسوب میشود. هر سازمانی که در زنجیره تامین مواد غذایی حضور دارد میتواند از این استاندارد برای  نظارت بر مواد غذایی خام و حمل و نقل آنها استفاده کند.
این استاندارد حداقل الزامات لازم برای مدیریت ریسک سازمان را مشخص میکند. همچنین با توجه به HACCP و کدکس مواد غذایی ، نشان دادن برآورده شدن الزامات GMP و پیاده سازی برنامه های پیشگیرانه الزامی است.

ایزو ۲۲۰۰۰ برای چه کسانی مفید است؟

استاندارد معتبر و جهانی ایزو ۲۲۰۰۰ در تمامی سازمان هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تولید مواد غذایی مشارکت دارند بدون در نظر گرفتن اندازه و یا پیچیدگی ساختار آنها قابل استفاده است. همچنین این استاندارد برای سازمانهایی که نیازمند نشان دادن انطباق فعالیت های خود با HACCP مبتنی بر کدکس مواد غذایی از طریق ارزیابی حرفه ای و هدفمند هستند نیز مفید می باشد. تمرکز اصلی استاندار ایزو ۲۲۰۰۰ بر روی سازمان هایی است که در آنها ایمنی مواد غذایی با بهره گیری از سیستم مدیریت منسجم، یکپارچه و هدف گرا در سطحی بالاتر از الزامات قانونی تضمین گردیده است.

مزایای ایزو ۲۲۰۰۰ برای سازمان شما:

  • بهره گیری از به روز ترین متدهای ارزیابی ریسک و برنامه های پیشگیرانه برای تضمین ایمنی مواد غذایی

  • افزایش ایمنی محصولات تولیدی و کاهش ریسک مسئولیت های مرتبط با این زمینه

  • افزایش اعتماد مصرف کنندگان، تامین کننده گان و نهاد های نظارتی در سطح بین المللی

  • سنجش جامع کل سازمان و فرآیند های ایمن و موثر بکار گرفته شده در آن برای حصول اطمینان از بهداشت و سلامت محصولات تولیدی

  • تطابق با الزامات متنوع در استانداردهای غذایی مختلف

  • یکپارچه سازی آسان با سیستم های مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ که ممکن است از قبل به کار گرفته شده باشند.