IFS Food

IFS Food: استانداردی برای نظارت

 

خرده فروشان مواد غذایی برای پیدا کردن جایی برای برند خود در بازار باید ریسک های بزرگتری را متقبل بشوند. این خرده فروشان برای کمتر کردن این ریسک بزرگ و ایجاد امنیت نسبی مجبور هستند که از تولیدکنندگان تضمین های کافی در رابطه با ایمنی، کیفیت و قانونی بودن محصولات آنها طبق استاندارد بین المللی مواد غذایی که برای همین منظور تدوین شده اند، را  دریافت کنند.  اعضای اتحادیه خرده فروشان آلمان ( HDE) ، فرانسه ( FCD)  و ایتالیا (FEDERDISTRIBUZIONE) معمولا به نتایج ارزیابی ها و گواهینامه هایی بدست آمده استناد نموده و خود مستقیما به ممیزی کالای تامین کننده اقدام نمیکنند.

IFS برای چه کسانی؟

این استاندارد در درجه اول برای برند های تولید کننده مواد غذایی  و همین طور تولید کنندگان انحصاری یک برند که از آنها درخواست ارائه گواهینامه IFS  شده است ، می باشد. در درجه بعدی سازمانهایی که در زنجیره ارزش مواد غذایی حضور دارند با بهره گیری از این گواهینامه می توانند تعهد خود به ایمنی مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی و قانونی بودن فعالیت های صورت گرفته در این زمینه رابه نمایش بگذارند.

مزایا استفاده از این استاندارد :

  • ابزار کنترل قابل اطمینان برای پاسخ به الزامات تعیین شده

  • افزایش اعتماد مشتریان و شرکت های خرده فروشی به توانایی سازمان به ارائه تحلیل های سیستماتیک و پیاده سازی ایمن و موثر فرآیند های لازم به منظور حصول ایمنی مواد غذایی

  • مدرک نشان دهنده پایش مستمر ایمنی، کیفیت و قانونمندی مواد غذایی تولید شده

  • ریسک کمتر در ارتباط با مسئولیت ها تعهدات مربوط به ایمنی مواد غذایی.

  • درک متقابل طرفین از گواهینامه ارائه شده.