مدیریت پروژه

ثبت نامنام دورهروز
ثبت نام PMBOK ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد۵
ثبت نام ISO 10006 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد۲
ثبت نام ISO 21500:2012 راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه۳
ثبت نام در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ QC‐PLAN1
ثبت نام آﻣﺎدﮔﯽ آزﻣﻮن PMP5
ثبت نام نحوه ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮوزه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ۱
ثبت نام ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺮآورد در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ۱