امنیت اطلاعات

ثبت نامنام دورهروز
ثبت نام ISO 28001 ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت۳
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ISO20000:20112
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰ ISO 20000:20112
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ISO22301:20122
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 27005 & ISO 310002