مدیریت تداوم کسب و کار

ثبت نامنام دورهروز
ثبت نام تشریح الزامات سییستم مدریت کسب و کار مبتنی بر استاندارد های ISO22301:2012 (BCM)2
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى ISO 22301:2012 (BCM)3
ثبت نام ﺳﺮﻣﻤﯿﺰى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى ISO 22301:2012 (BCM)4