مدیریت تعالی سازمان

نیم سال اولنیم سال دوم
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
ثبت نام مسئولیت اجتماعی ISO 26000۲ ۶۰۰۰۰۰۰-۲۷-۲۶--۱۸-۱۷-
ثبت نام SUSTAINABILITY (CSR)۲ ۸۰۰€--۱۶-۱۵--۲۷-۲۶
ثبت نام گزارش دهی پایدار GRI۳ ۱۴۰۰€-۲۰-۱۸-۱۲-۱۰--
ثبت نام آشنایی با تغییرات مدل سرآمدی EFQM۱ ۴۰۰۰۰۰۰۱۹---۲۴-
ثبت نام خود ارزیابی براساس مدل EFQM۲ ۷۵۰۰۰۰۰-۹-۸---۲۰-۱۹
ثبت نام تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM۳ ۹۰۰۰۰۰۰-۳۰-۲۸----
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)مهرآبانآذردیبهمناسفند
ثبت نام مسئولیت اجتماعی ISO 26000۲ ۶۰۰۰۰۰۰--۲-۱---
ثبت نام SUSTAINABILITY (CSR)۲ ۸۰۰€---۱۹-۱۸--
ثبت نام گزارش دهی پایدار GRI۳ ۱۴۰۰€----۳۰-۲۸-
ثبت نام آشنایی با تغییرات مدل سرآمدی EFQM۱ ۴۰۰۰۰۰۰--۲۶-۲۸-
ثبت نام خود ارزیابی براساس مدل EFQM۲ ۷۵۰۰۰۰۰-----۱۵-۱۴
ثبت نام تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM۳ ۹۰۰۰۰۰۰۱۲-۱۰----۲۴-۲۲