امنیت اطلاعات

نیم سال اولنیم سال دوم
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
ثبت نام تشریح الزامات و مستند سازی مدیریت امنیت ISO27001:2013۲ ۵۳۰۰۰۰۰-۱۱-۹--۱۶-۱۴-
ثبت نام ممیزی داخلی مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013۳ ۶۰۰۰۰۰۰-۲۱-۲۰--۲۳-۲۲-
ثبت نام سرممیزی رسمی مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 IQNET۵ ۹،۰۰۰،۰۰۰ + ۱۵۰€--۱۰-۶---
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)مهرآبانآذردیبهمناسفند
ثبت نام تشریح الزامات و مستند سازی مدیریت امنیت ISO27001:2013۲ ۵۳۰۰۰۰۰-۱۷-۱۵---۲۱-۱۹
ثبت نام ممیزی داخلی مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013۳ ۶۰۰۰۰۰۰--۳۰-۲۹---
ثبت نام سرممیزی رسمی مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 IQNET۵ ۹،۰۰۰،۰۰۰ + ۱۵۰€۱۹-۱۶---۱۲-۸-