سر ممیزین

Avatar

دکتر نوید فلکی

سرممیز رسمی استاندارهای IATF 16494,ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001, ISO 50001,FSSC 22000,…
مدرس رسمی
سرممیز رسمی در کشور آمریکا

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۰ تا کنون

Avatar

مهندس محمد رضا کسرایی

سرممیز رسمی استاندادهای ISO 9001,ISO 14001,ISo 45001,ISO 50001,HSE,ISO 31000
مدیر عامل دفتر یزد
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۷۹ تا کنون

Avatar

مهندس انوشه شریفی

سرممیز رسمی استاندادهای ISO 9001,ISO 50001,ISO 22000, FSSC 22000
مدیر عامل اجرایی دفتر ایران
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۴ تا کنون

Avatar

مهندس سیامک میر مغیثی

سرممیز رسمی استاندارد های IATF 16949 , ISO 9001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۹ تا کنون

Avatar

مهندس رضا محب زندی

سرممیز رسمی استاندارد های IATF 16949 , ISO 9001,ISO 14001 ,ISO 45001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۳ تا کنون

Avatar

مهندس علیرضا امینیان گوشه

سرممیز رسمی استاندارد های ISO 9001,ISO 14001 ,ISO 45001, ISO 50001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۵ تا کنون

Avatar

دکتر امیرحسین دکتران

سرممیز رسمی استاندارد های IATF 16949,ISO 9001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۵ تا کنون

Avatar

دکتر محمد مرادی

سرممیز رسمی استاندارد های IATF 16949,ISO 9001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۹۳ تا کنون

Avatar

مهندس محمدرضا برزیده

سرممیز رسمی استاندارد های IATF 16949,ISO 9001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۹۳ تا کنون

Avatar

دکتر مهران رحمتی

سرممیز رسمی استاندارد های IATF 16949,ISO 9001,ISO 50001,ISO 14001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۵ تا کنون

Avatar

مهندس سعید یزدانی

سرممیز رسمی استاندارد های IATF 16949,ISO 9001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۹۵ تا کنون

Avatar

مهندس سعید تهرانی

سرممیز رسمی استاندارد های ISO 9001,ISO 14001 ,ISO 45001, ISO 50001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۵ تا کنون

Avatar

دکتر قاسم عرب

سرممیز رسمی استاندارد های ISO 50001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۹۵ تا کنون

Avatar

مهندس ابوالقاسم عرب احمدی

سرممیز رسمی استاندارد های ISO 9001,ISO 14001 ,ISO 45001, ISO 50001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۷ تا کنون

Avatar

مهندس فیروزه وزیری

سرممیز رسمی استاندارد های ISO 9001,ISO 22000, FSSC 22000
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۹۴ تا کنون

Avatar

مهندس راضیه عابدی

سرممیز رسمی استاندارد های ISO 9001,ISO 14001 ,ISO 45001, ISO 50001
مدرس رسمی

همکاری با NAS از سال ۱۳۸۹ تا کنون