supplier audits

سازمان ها و شرکتهای تامین کننده خود را ارزیابی کنید و زنجیره تامین خود را بهبود بخشید

 

Supplier Auditsمدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها ازطریق بهبود در روابط زنجیره درجهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام مشتمل میشود. لذا، مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیزجریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن ازطریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول و خدمات.
با استفاده از خدمات ممیزی تامین کنندگان، شما قادر به ارزیابی شرکت های تامین کننده خود و حمایت از آنها به طور خاص در موضوع نیازمندیهای خود خواهید بود. الزام استاندارد سازی و دریافت گواهینامه معتبر در ایجاد شفافیت در طول زنجیره تامین و بهبود  وضعیت رقابتی شرکت شما در بازار داخلی و بین المللی کمک شایانی خواهد نمود.

مزایای ممیزی و ارزیابی تامین کنندگان در یک نگاه

  • تجزیه و تحلیل توانمندی تامین کنندگان و شناسایی تامین کننده مناسب برای شرکت شما

  • آمادگی برای تغییر تامین کننده و یا تامین کنندگان

  • ایجاد موقعیت رقابتی در میان تامین کنندگان و قرار گرفتن در موضع مناسب در مذاکرات

  • مشاهدات طولانی مدت از تامین کنندگان و یا تامین کننده خاص، شما را در تشخیص معیارهای مناسب برای تامین کنندگان در بلند مدت کمک خواهد کرد.

  • بهبود موقعیت رقابتی شما در بازار کسب و کار با استفاده از ممیزی های زنجیره تامین

 

وجود مدارک، شواهد و مستندات از کیفیت مورد نیاز برای مشتریان آینده شما