risk management

ISO 31000 : استاندارد سازی مدیریت ریسک

 

Great Risk

استاندارد سیستم مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰ برای مدیریت تهدید ها و فرصت ها در سازمان چهارچوب و فرآیند های مشترکی برای همه سازمانها پیشنهاد میدهد.
استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ مکمل استاندارد های ایزو ۹۰۰۰، ایزو ۱۴۰۰۰  و OHSAS 18000 ( که به زودی به ایزو ۴۵۰۰۰ تغییر نام خواهد داد ) است. این استاندارد نحوه استفاده از سایر استانداردهای مرتبط را در درون سیستم مدیریت ریسک تعریف میکند.
سیستم مدیریت ریسک در هر سازمان باید قابلیت مرور و ارزیابی ممیز یا مدیر ریسک را داشته باشد. ایزو ۳۱۰۰۰ چهار چوبی را برای ” اجزائی که مقدمات بنیادی و سازمانی لازم برای طراحی، پیاده سازی، نظارت، بررسی و بهبود پیوسته فرآیند های مدیریت ریسک  فراهم میکنند” مشخص میکند.

چهارچوب ایزو ۳۱۰۰۰ مانند سایر استاندارد های جهانی سیستم مدیریت، از مدل طرح، اجرا، بررسی استفاده میکند. همچنین در این استاندارد دستور العمل های کاربردی برای موارد زیر گنجانده شده است :

  • پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک

  • تشخیص ریسک

  • مدیریت ریسک

  • بهبود بازدهی سازمانی

  • به حداکثر رسانی فرصتها و به حداقل رساندن خسارت ها

  • بالابردن آگاهی در زمینه تهدید ها و فرصت ها

 

روش مدیریت ریسک

حاکمیت شرکتی  روشی است که هر سازمان میتواند به بهره گیری از آن بر ماموریت های خود نظارت کرده و به آنها دست پیدا کند. معمولا کنترل داشتن باعث بالا رفتن اعتبار در محدوده قابل قبولی از اطمینان می شود. درست مانند چسبی که اجزاء مختلف سازمان را در کنار هم نگه داشته است.  در حالی که مدیریت ریسک قابلیت انعطاف سازمان را بالا میبرد.
سیستم مدیریت ریسک وابسته به میزان تعهد مدیران و میزان اختصاص منابع در طول مراحل طراحی، پیاده سازی و نگهداری و همچنین نظارت بر فرآیند ها در تمامی مراحل کار است.
منظور از منابع، اختصاص افراد شایسته، پیش بینی و هزینه دقیق ، مواد با کیفیت، تجهیزات مناسب و به تعداد کافی، روشهای مناسب و موثر و در نهایت سیستم های مدیریت بازاریابی در داخل و خارج از سازمان است.
مدیریت سازمان مسئولیت تنظیم و برقراری روابط صادقانه در هنگام ارتباط و ارائه نتایج در تمامی سطوح را بر عهده دارد تا اعتبار داده ها تضمین شده ، تصمیات مناسب اتخاذ شده و تقسیم وظایف به نحو احسن صورت گیرد.

 

در طی این راه طولانی با شما هستیم.