دوره های مدیریتی

ثبت نامنام دورهروز
ثبت نام آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ۵S1
ثبت نام آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ آراﺳﺘﮕﯽ ۷S1
ثبت نام توﻟﯿﺪ ﻧﺎب۱
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ۲
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ۱
ثبت نام BSC ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺘﻮازن در ﺳﺎزﻣﺎن۲
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن۲
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ۲
ثبت نام ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن۱
ثبت نام ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎ۱
ثبت نام اﺻﻮل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ۲
ثبت نام HRM ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ۲
ثبت نام ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﻢ روخ رواﻧﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام۱
ثبت نام اﺻﻮل ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ۳
ثبت نام زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺠﺎری۴
ثبت نام ذﻫﻦ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدی۲
ثبت نام ISO 10668 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد۱
ثبت نام Marketing Brand1
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش۲
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ۲
ثبت نام ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ۲
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان۲
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت BCM2
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ SCM2
ثبت نام Team Working ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ۲
ثبت نام Body Language ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ۲