صنایع خودرو سازی

ثبت نامنام دورهروز
ثبت نام ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺎ و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آن FMEA ۲
ثبت نام ﻃﺮح رﯾﺰى ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل APQP ۲
ثبت نام ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ COQ ۲
ثبت نام ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ CME ۱
ثبت نام ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﯿﺮات COQ ۲
ثبت نام TPM Assessor ۳
ثبت نام ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮاﯾﯽ ۱
ثبت نام ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ APQC PCF ۵
ثبت نام ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﺎرىSPC ۲
ثبت نام ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی MSA ۲
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ روش SQFE ۱
ثبت نام ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺑﻪ روش PPAP ۲
ثبت نام TPM Lead Assessor۳
ثبت نام ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎ۲
ثبت نام Problem Solving ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ۲