دوره های ویژه

نیم سال اولنیم سال دوم
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
ثبت نام GC expert, GC inspector۲ ۵۰۰€-۱۹-۱۸---۲۰-۱۹
ثبت نام professional lead inspector GC export۳ ۹۰۰€۳۰-۲۹-۱۹-۱۷---
ثبت نام requirements of sedex ۱ ۱۳۰€-۹----
ثبت نام internal sedex inspector۲ ۴۰۰€-۲۱-۲۰----
ثبت نام professional lead sedex inspector۳ ۷۰۰€۲۰-۱۸-----
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)مهرآبانآذردیبهمناسفند
ثبت نام GC expert, GC inspector۲ ۵۰۰€-۱۹-۱۸-۲۴-۲۳--
ثبت نام professional lead inspector GC export۳ ۹۰۰€۱۸-۱۶---۹-۷-
ثبت نام requirements of sedex ۱ ۱۳۰€-۹-۱۹--
ثبت نام internal sedex inspector۲ ۴۰۰€-۲۲-۲۱--۲۴-۲۳-
ثبت نام professional lead sedex inspector۳ ۷۰۰€--۹-۷--۱۶-۱۴