مدیریت ریسک

نیم سال اولنیم سال دوم
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
ثبت نام تشریح الزامات مدیریت ریسک عمومی مبنی بر استاندارد ISO31000۲۴۵۰۰۰۰۰-۳-۲--۲-۱-
ثبت نام ممیزی داخلی مدیریت ریسک عمومی مبنی بر استاندارد ISO 31000۳ ۵۳۰۰۰۰۰-۴-۲--۳-۱-
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)مهرآبانآذردیبهمناسفند
ثبت نام تشریح الزامات مدیریت ریسک عمومی مبنی بر استاندارد ISO31000۲۴۵۰۰۰۰۰-۹-۸--۲۰-۱۹-
ثبت نام ممیزی داخلی مدیریت ریسک عمومی مبنی بر استاندارد ISO 31000۳ ۵۳۰۰۰۰۰-۱۰-۸--۲۱-۱۹-