مدیریت کیفیت

نیم سال اولنیم سال دوم
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎتISO 9001: 2015 ۲ ۵،۳۰۰،۰۰۰ -۲۰-۱۹-۲۱-۲۰--
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰISO 9001: 2015۳۶،۰۰۰،۰۰۰-۲۱-۱۹-۲۲-۲۰--
ثبت نام ﺳﺮﻣﻤﯿﺰى رﺳﻤﻰISO 9001: 2015 IQNET۵۹،۰۰۰،۰۰۰ + ۱۵۰ €-۲۸-۲۴--۱۹-۱۵-
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰISO/TS 29001: 2010۳۵،۰۰۰،۰۰۰۲۸-۲۶--۱۰-۸-۷-۵
ثبت نام نیاز ﺳﻨﺠﻰ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ آﻣﻮزﺷﻰ ISO 10015۱۳،۳۰۰،۰۰۰-۲۶-۲۷-۲۶
ثبت نام مدیریت ارتباط، سنجش رضایت و رسیدگی به شکایات مشتری ISO10001,10002,10003,10004 ۳۵،۳۰۰،۰۰۰- ۳-۱-۳۱-۲۹-
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)مهرآبانآذردیبهمناسفند
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎتISO 9001: 2015 ۲ ۵،۳۰۰،۰۰۰ ۱۲-۱۱--۲۰-۱۹--
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰISO 9001: 2015۳ ۶،۰۰۰،۰۰۰۱۳-۱۱--۲۱-۱۹--
ثبت نام ﺳﺮﻣﻤﯿﺰى رﺳﻤﻰISO 9001: 2015 IQNET۵۹،۰۰۰،۰۰۰ + ۱۵۰ €-۲۵-۲۱--۱۲-۸-
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰISO/TS 29001: 2010۳۵،۰۰۰،۰۰۰--۱۳-۱۱--۲۸-۲۶
ثبت نام نیاز ﺳﻨﺠﻰ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ آﻣﻮزﺷﻰ ISO 10015۱۳،۳۰۰،۰۰۰- ۳۰-۲۳--
ثبت نام مدیریت ارتباط، سنجش رضایت و رسیدگی به شکایات مشتری ISO10001,10002,10003,10004 ۳۵،۳۰۰،۰۰۰۲۷-۲۵-۲۰-۱۸-۱۸-۱۶-