بهداشت و امنیت مواد غذایی

نیم سال اولنیم سال دوم
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
ثبت نام آشنایی با FSSC 22000۱ ۳۰۰۰۰۰۰۱۷--۱۱--
ثبت نام کارگاه آموزشی ارتقا ISO 22000 به FSSC۳ ۶۲۰۰۰۰۰۳۰-۲۸--۱۹-۱۸--
ثبت نام تشریح الزامات مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 & HACCP۲ ۴۸۰۰۰۰۰-۳-۲--۱۶-۱۵-
ثبت نام ممیزی داخلی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 & HACCP ۳ ۵۳۰۰۰۰۰-۴-۲--۱۷-۱۵-
ثبت نام سرممیزی رسمی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 & HACCP ۴ ۷۲۰۰۰۰۰--۴-۱--۸-۵
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)مهرآبانآذردیبهمناسفند
ثبت نام آشنایی با FSSC 22000۱ ۳۰۰۰۰۰۰-۹--۱۰-
ثبت نام کارگاه آموزشی ارتقا ISO 22000 به FSSC۳ ۶۲۰۰۰۰۰-۱۸-۱۶--۲۶-۲۴-
ثبت نام تشریح الزامات مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 & HACCP۲ ۴۸۰۰۰۰۰--۸-۷--۱۳-۱۲
ثبت نام ممیزی داخلی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 & HACCP ۳ ۵۳۰۰۰۰۰--۹-۷--۱۴-۱۲
ثبت نام سرممیزی رسمی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 & HACCP ۴ ۷۲۰۰۰۰۰---۲۰-۱۷--