مدیریت محیط زیست

نیم سال اولنیم سال دوم
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
ثبت نام تشریح الزامات ISO14001:20152 5،۳۰۰،۰۰۰ -۲۵-۲۴--۱۱-۱۰-
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰ ISO 14001:20153 6000000-26-24--12-10-
ثبت نام ﺳﺮﻣﻤﯿﺰى رﺳﻤﻰ ISO 14001:2015 IQNET5 9,000,000+150€---۲۸-۲۴-۱۵-۱۲
ثبت نام ISO 45001:2016ﺗﺸﺮﯾﺢالزامات ۲ ۵۳۰۰۰۰۰---۱۹-۱۸-۷-۶
ثبت نام ممیزی داخلی ISO45001:2016 3 6000000- --20-18-8-6
ثبت نام سرممیزی رسمی ISO 45001:2016 IQNET 5 9000000+150€----۱۸-۱۴-
ثبت نام تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچهIMS 36500000---12-10--
ثبت نام ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچهIMS 47400000---13-10--
ثبت نام سر ممیزی رسمی سیستم مدیریت یکپارچهIMS 512000000---14-10--
ثبت نام تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS 15600000--3-1-16-14-
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)مهرآبانآذردیبهمناسفند
ثبت نام تشریح الزامات ISO14001:20152 5،۳۰۰،۰۰۰ ۱۶-۱۵-۲۱-۲۰-۹-۸-
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰ ISO 14001:20153 600000017-15-22-20-10-8-
ثبت نام ﺳﺮﻣﻤﯿﺰى رﺳﻤﻰ ISO 14001:2015 IQNET5 9,000,000+150€-۱۷-۱۳-۱۴-۱۰--
ثبت نام ISO 45001:2016ﺗﺸﺮﯾﺢالزامات ۲ ۵۳۰۰۰۰۰--۲۰-۱۹---
ثبت نام ممیزی داخلی ISO45001:2016 3 6000000- -21-19---
ثبت نام سرممیزی رسمی ISO 45001:2016 IQNET 5 9000000+150€-۱۱-۷---۹-۵
ثبت نام تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچهIMS 3650000025-23---9-7-
ثبت نام ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچهIMS 4740000026-23---10-7-
ثبت نام سر ممیزی رسمی سیستم مدیریت یکپارچهIMS 51200000027-23---11-7-
ثبت نام تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS 15600000--16-14---