مدیریت انرژی

نیم سال اولنیم سال دوم
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى ISO 50001: 2011۲ ۵،۸۰۰،۰۰۰ ۳۰-۲۹--۲۱-۲۰--
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى ISO 50001: 2011۳ ۶،۵۰۰،۰۰۰۳۱-۲۹--۲۲-۲۱--
ثبت نام ﺳﺮﻣﻤﯿﺰى رﺳﻤﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى ISO 50001: 2011 IQNET۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰+۱۵۰€-۱۴-۱۰--۵-۱-
ثبت نام ISO 50006: 2014ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد۲ ۵،۸۰۰،۰۰۰-۱۸-۱۷---۷-۶
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻤﯿﺰی ﻓﻨﯽ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 50002: 2014 ۲ ۵،۵۰۰،۰۰۰- ۳۱-۳۰---۲۲-۲۱
ثبت نام نگهداری سیستم مدیریت انرژی سازمان با تمرکز بر استاندارد ISO 50004:2011 ۲ ۵،۵۰۰،۰۰۰----۳۱-۳۰-
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۲ ۴،۰۰۰،۰۰۰-۱۹-۱۸---۲۷-۲۶
ثبت نام نام دورهروز هزینه دوره (ریال)مهرآبانآذردیبهمناسفند
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى ISO 50001: 2011۲ ۵،۸۰۰،۰۰۰ -۱۶-۱۵----
ثبت نام ﻣﻤﯿﺰى داﺧﻠﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى ISO 50001: 2011۳ ۶،۵۰۰،۰۰۰-۱۷-۱۵----
ثبت نام ﺳﺮﻣﻤﯿﺰى رﺳﻤﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژى ISO 50001: 2011 IQNET۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰+۱۵۰€--۲۳-۱۹---
ثبت نام ISO 50006: 2014ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد۲ ۵،۸۰۰،۰۰۰---۱۲-۱۱--
ثبت نام ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻤﯿﺰی ﻓﻨﯽ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 50002: 2014 ۲ ۵،۵۰۰،۰۰۰- --۲۶-۲۵--
ثبت نام نگهداری سیستم مدیریت انرژی سازمان با تمرکز بر استاندارد ISO 50004:2011 ۲ ۵،۵۰۰،۰۰۰--۱۹-۱۸---
ثبت نام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۲ ۴،۰۰۰،۰۰۰---۳-۲--