Health & Safety

 ISO 45001 : سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان

 

worker man with brick

شرکت شما چقدر برای مقابله با پیشامدهای ناگوار سرمایه گذاری کرده است؟

بیش از ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ : این تعداد حوادث شغلی مختلف در سال ۲۰۱۳ است. عدی هولناک برای همه افرادی که به نوعی از این حوادث ضربه خورده اند و در عین حال هشدار دهنده برای سازمان هایی که هزینه های از دست دادن ساعت کاری را میپردازند و موارد جانبی دیگر مانند هزینه هایی که بر دوش سازمان های بیمه گر برای درمان حادثه دیده ها یا پرداخت هزینه های از کار افتادگی آنها است.در همین حال بسیاری از شرکت ها در حال پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  برای کارکنان خود در سرتاسر جهان هستند. مدیران شرکت هایی که این سیستم را پیاده سازی کرده اند ، خود شاهد  کاهش حیرت انگیز تعداد و وخامت حوادث رخ داده در حین کار و موارد مرتبط با بهداشت شغلی بوده اند.
در این شرکت ها بهداشت و ایمنی محیط کاری به عنوان یک مسئولیت مدیریتی تلقی شده تا ایمنی کارمندان در محیط کار تضمین شود.در همین حین. چشم انداز شرکتها هر روز بیشتر و بیشتر به سمت دید فرآیند محور و کلی نسبت به مشاغل و جریان کاری در سازمان حرکت میکند که باعث نگاه کردن به مسائل شغلی از منظر کیفیت، ایمنی محیط کار و فضای کار نیز شده است.