HACCP

HACCP: مقابله با خطرات تهدید کننده سلامتی

 

HACCP برای سازمانهایی طراحی شده که قصد دارند با بهره گیری از ارزیابی های بیطرفانه و حرفه ای الزام عملی خود به سیستمهای مدیریت بهداشت، GMP و مفاهیم پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرات تهدید کننده سلامتی که مطابق با (EC) 852/2004 ارزیابی شده اند یا سایر مراجع معتبر ارزیابی شده اند، را نشان دهند.
مفاهیم اولیه مورد استفاده در HACCP بر اساس مفاهیم کاربردی فعلی که با الزامات حقوقی همخوانی دارند، تعیین شده است. هدف این استاندارد شناسایی خطرات تهدید کننده سلامتی مصرف کنندگان به ویژه در زمینه مواد غذایی اعم از خطرات فیزیکی، شیمیایی ، بیولوژیک و میکرو بیولوژیک می باشد. از دیگر اهداف این استاندارد میتوان پیش بینی احتمال رخ دادن خطرات و به کارگیری موازین پیشگیرانه به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی در حین تولید، یا حداقل کاهش آنها به پایین ترین سطح را نام برد. ارزیابی ریسک یا خطر باید به صورت مستمر انجام شده و به ویژه در مواردی که محصولی جدید به خط تولید اضافه میشود یا تکنولوژی جدیدی برای تولید محصولات به کار گرفته میشود ، باید به روز رسانی شود.

 

مزایای HACCP برای سازمان شما:

  • تشخیص، ارزیابی و کنترل خطارت تهدید کننده سلامتی

  • گواهی انطباق با الزامات پایش مستمر

  • بالا رفتن کیفیت حفاظت از مصرف کنندگان و در نتیجه بالا رفتن اعتماد آنها به محصول تولیدی

  • بالا رفتن ایمنی محصول تولیدی و کاهش ریسک مسئولیت های مرتبط

  • نظارت موثر بر خطرات تهدید کننده مواد غذایی

دریافت فرم HACCP